ទំព័រ​ដើម​ / Amateurfunk Landesverband Burgenland 1